Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kinh Tạng Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

         

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

KINH LỜI VÀNG
Việt Dịch: H. T. Thích Trí Nghiêm
Tác Giả: Dương Tú Hạc
--o0o--
           
PHẦN THỨ NHẤT - QUY Y
PHẦN THỨ HAI -NGÔN HÀNH
a.Chế tâm
b.Thật ngữ
c.Nhẫn thọ
d.Cần tiến
e. Sắc dục
f. Hổ trẽn
g. Lìa các trộm cướp
h. Rượu có nhiều lỗi
i. Điều hòa bốn đại
a. Biết ơn trả ơn
b. Vua Tôi Chủ Tớ
c. Khen ngợi hiếu lành
d. Đạo thầy trò
e. Bằng hữu thiện ác
f. Đạo vợ chồng
g. Từ là cội gốc
h. Người thăm bệnh
a. Phật bảo
b. Pháp Bảo
c. Tăng bảo
d. Cứu khổ cho vui
          PHẦN THỨ BA - NHƠN QUẢ
a. Thật tướng của muôn vật
b. Muôn vật sanh khởi
a. Vô thường
b. Thân người
c. Tâm người
d. Tội ác
e. Nghiệp báo
f. Luân hồi
g. Công hạnh và từng bậc giải thoát
a. Từ Bi
b. Trí tuệ
c. Cứu tế
d. Pháp thân
e. Niết bàn

 Trở Lại Trang Nhà