TẬP SAN DƯỢC SƯ

Xin Cùng Cầu Nguyện
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
           Khóa tu mùa Thu đã về rồi
           Trong con nở rộ đóa sen tươi
           Tâm thành con hái dâng lên Phật.
           Kính lạy mười phương, tạ ơn Thầy.
           Khoá tu mùa Thu chỉ ba ngày
           Tâm lành đại chúng thật hăng say
           Sớm khuya tu tập luôn tinh tấn
           Ðạo quả viên thành thật quý thay.
 
           Trời đã vào Thu xứ cao nguyên
           Ðại chúng, Thầy trò tu bình yên
           Nhưng miền Ðông Mỹ thiên tai bảo
           Già trẻ khổ sầu, đói triền miên.
 
           Một niệm tâm thành con kính dâng
           Xin Thầy đại chúng, cùng đại tăng
           Nguyện cầu đồng loại thôi hết khổ
           Là khóa tu nầy trọn phước duyên. 
--o0o--