TẬP SAN DƯỢC SƯ

Kính Dâng Thầy Bài Thơ
Lưu Bảo Bảo
--o0o--
 
               Năm nay cũng như năm rồi
               Người người tấp nập khắp nơi về Chùa
               Tập tu, tập bỏ hơn thua
               Cho dù bận rộn cũng tu khóa nầy.
 
               Viết thơ con kính dâng Thầy
               Tặng cô, tặng bác trong ngày khóa tu
               Phước lành con khấn nam mô
               Ðạo tràng an tịnh, tâm lành thêm vui.
 
--o0o--