TẬP SAN DƯỢC SƯ

Lincoln & Kennedy
Nguyễn Mộng Khôi
--o0o--
           
           Nhiều sự kiện trùng hợp lạ lùng của hai nhân vật Hoa Kỳ là Tổng Thống Abraham Lincoln và John F. Kennedy. Có người bảo Lincoln là tiền thân của Kennedy. Vì tôn trọng sự thực, người dịch in bản tiếng Anh: History Lesson để độc giả theo dõi.
           
1- Thầy Cô Dạy Sử Giải Thích Sao Đây?
 
            Abraham Lincoln đắc cử vào quốc hội năm 1846.
            John F. Kennedy đắc cử vào quốc hội năm 1946.
 
            Abraham Lincoln đắc cử Tổng Thống năm 1860.
            John F. Kennedy ựaéc cỏũ Toăng Thoáng naêm 1960.
 
            Cả hai vị đều quan tâm đặc biệt tới nhân quyền.
            Hai vị đệ nhất phu nhân đều có con bị chết khi đang ở Bạch Ốc.
 
            Hai vị Tổng Thống đều bị bắn vào ngày Thứ Sáu.
            Cả hai vị Tổng Thống đều bị bắn vào đầu.
 
2- Bây Giờ Mới Thực Là Huyền Bí
 
            Người thư ký của Lincoln có tên họ là Kennedy.
            Người thư ký của Kennedy có tên họ là Lincoln.
 
            Cả hai vị đều bị người Miền Nam ám sát.
            Người kế hai ông đều là người Miền Nam và cùng có tên là Johnson.
 
            Andrew Johnson, người kế vị Lincoln sinh năm 1808.
            Lynden  Johnson, người kế vị Kennedy sinh năm 1908.
 
            John Wilkes Booth, kẻ giết Lincoln, sinh năm 1839.
            Lee Harvey Oswald, kẻ giết Kennedy, sinh năm 1939.
 
            Hai kẻ sát nhân đều có tên ba chữ
            Tên 3 chữ của hai kẻ sát nhân đều gồm 15 chữ.
 
3- Bây Giờ Bạn Ngồi Cho Vững(để đọc tiếp).
 
Lincoln bị bắn ở rạp hát có tên là Ford.
            Kennedy bị bắn trên xe Lincoln do hãng Ford sản xuất.
 
            Lincoln bị bắn trong rạp hát rồi tên sát nhân chạy ra núp ở nhà kho
            Kennedy bị bắn từ trong nhà kho, rồi tên sát nhân chạy vào núp trong rạp hát.
 
            Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi ra tòa.
 
4- Và Đây Là Cú Đá Bất Ngờ ..
 
            Một tuần trước khi bị bắn, Lincoln ở thị trấn Monroe, Maryland.
            Moảt tuần trước khi bị bắn, Kennedy ở với nữ tài tử Marilyn Monroe.
 
5- Rởn Tóc Gáy Chưa Hả?
 
LINCOLN & KENNEDY
 
1-Have a history teacher explain this ... If they can.
 
            Abraham Lincon was elected to Congress in 1846.
            John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.
 
Both were particularly concerned with civil rights
            Both wives were lost their children while living in the White House.
 
            Both Presidents were shot on a Friday.
            Both Presidents were shot in the head.
 
2- Now It Gets Really Weird.
 
            Lincoln's secretary was named Kennedy.
            Kennedy's secretary was named Lincoln.
 
            Both were assassinated by Southerners.
            Both were succeeded by Southerners named Johnson.
 
            Andrew Johnson, who succeeded  Lincoln, was born in 1808.
            Lynden Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
 
            John Wilkes Booth, who assassined  Lincoln, was born in 1839.
            Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.
 
            Both assassins were known by their three names.
            Both names are composed of fifteen letters.
 
3- Now Hang On To Your Seat.
 
            Lincoln was shot at the theater named Ford.
            Kennedy was shot in a car called Lincoln made by Ford.
 
            Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.
            Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.
 
            Booth and swald were assassinated before their trials.
 
4- And Here's The Kicker..
 
            A week before Lincoln was shot, he was in Monroe, Maryland.
            A week before Kennedy was shot, he was with Marilyn Monroe.
 
5- Creepy huh?
--o0o--