TẬP SAN DƯỢC SƯ

Theo Gót Chân Thầy
Tâm Như
--o0o--
 
            Ơn Thầy dạy dỗ chúng tu hành
            Con nguyện theo Thầy bỏ sắc thanh
            Pháp âm con hương cam lồ vị
            Tu sớm chiều trưa đạo viên thành
 
            Không mùi tục lụy không trái oan
            Ði, đến, lại, qua khắp nẻo đàng
            Rải rác tình thương cùng khắp nẻo
            Ðạo đồng một mối rộng thênh thang.  
--o0o--