TẬP SAN DƯỢC SƯ

Theo Gương Người Xưa
Lưu Bảo Bảo
--o0o--
 
            Phật Tử Việt Nam cũng rất tài,
            Tu nhiều, học giỏi cũng rất hay,
            Hôm nay hội họp ba ngày học,
            Làm đẹp thân tâm, rạng cuộc đời.
 
            Phật Tử Việt Nam ở nơi nào
            Tuy là xứ tạm sống ra sao
            Nhưng tâm hồn vẫn luôn luôn mãi,
            Khắc kỷ tu thân cho chính mình.
 
            Dù sống xa quê xa họ hàng
            Ðường đời đầy dẫy những trái ngang
            Nhưng lòng luôn vẫn tô tươi thắm
            Ðời đạo yên vui đẹp xóm làng.
 
            Nhớ lại ngày xưa của thuơ nào
            Thế Tôn giáng thế đẹp làm sao
            Và Ngài đã tạo bi hùng sử
            Tô thắm trần gian thêm ngọt ngào.
 
            Ngày xưa có lúc đấng pháp Vương
            Khám phá trần gian lý Vô Thường,
            Ngày nay con nguyện theo gương cũ
            Ðốt đuốc từ bi sáng mười phương.
 
            Con nguyền đem đạo tình thương
            Trải lòng khắp nẻo trong tình áo lam
            Không còn sân hận gian tham
            Mai nầy an lạc dặm ngàn rong chơi
--o0o--