TẬP SAN DƯỢC SƯ

Th½
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
 
                              Pháp Âm
 
            Pháp âm Phật thuyết ngày xưa
            Ngày nay lưu xuất ở Chùa Dược Sư
            Thầy trò lắng đọng tâm tư
            Tu đạo giải thoát an cư Niết Bàn.
 
                    Chắp Tay Nguyện Cầu
 
            Khóa tu lại về con rất vui
            Con là Trúc Ngọc một niệm thôi
            Cầu hồng ân Phật xin gia hộ
            Thượng Tọa, quý Thầy thảy vui tươi.
            Khóa tu thiền tập tại Chùa mình
            Phật Tử xa gần đọc tụng kinh
            Tâm thành kính lễ con khấn nguyện:
            Tất cả mọi người trẻ càng xinh.
--o0o--