TẬP SAN DƯỢC SƯ

Xả
Thanh Tâm
--o0o--
 
            Chấp nhất làm chi cho khổ thân
            Phân biệt kẻ xa với người gần
            Tâm can đời đoạn tình u uất
            Thôi xả cho tròn nghĩa với ân
 
            Chấp nhất làm chi cho mệt hơi
            Chuyện đời có lúc cũng đầy vơi
            Ðố ai lấy thước đo nhân thế
            Thôi hãy bỏ đi cho khỏe đời  
--o0o--