TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ðạo & Phiền Não
Ngọc Liên
--o0o--
 
Ðạo, phiền não tuy hai mà một
Người học tu tranh đấu cả hai
Không theo định luật an bài
Nếu luôn chánh niệm nảo phiền không sanh
 
Nếu có thể ta dồi mài tinh tấn
Phiền não tan, dứt tham aí si mê
Là ta được quả Bồ Ðề
Cây giới định tuệ sum xuê lá cành
 
--o0o--