TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tu Từ Ðâu
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
 
Sự tu bắt gốc từ đây
Ðau khổ giải thoát, có ngay tức thì
Ðạo ơ đây, đạo cần chi
Giới hạnh trí tuệ, khắc ghi trong lòng
 
 Mai nầy đắc đạo thong dong
Ta Bà, Cực Lạc bước lên sen vàng
Gắng tu dẫu có muộn màng
Gắng đi thì đến còn mong ước gì?
 
 Bạn ơi hãy gắng mà đi
Ði thì thấy d­, đứng thì khó khăn
Ðường đời không lúc nào bằng
Bằng, chông gai góc phải chăng do mình?
--o0o--