TẬP SAN DƯỢC SƯ

Hướng Về Dược Sư
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
Chùa Dược Sư đây chốn đạo thiên
Hương thanh tu lan tỏa mọi miền
Khẩn nguyện xin nhân loại từ đây
Cùng quay về nẻo giác mà đi.
 
Chùa Dược Sư đây chốn thiền môn
Nơi an vui di dưỡng tâm hồn
Sống và tin ân đức từ bi
Nguyện theo Thầy học đạo huyền vi.
 
Chùa Dược Sư đây mái nhà chung
Ai lang thang trong nẻo luân hồi
Hướng về đây sống với tình lam
Theo chân Thầy học đạo Như Lai.
 
Ngày hôm nay dưới ánh từ quang
Bao đam mê nhân thế không màng
Vái và xin ân đức Từ Bi
Giúp con trừ nghiệp chướng sân si.
 
Phát nguyện tận đáy lòng
Chí thành tâm nồng nàn
Hành Từ Bi diệu dàng
Giữa cuộc đời lầm than.
 
Vái và xin ân đức Từ Bi
Giúp con trừ nghiệp chướng sân si.
 
Phát nguyện tận đáy lòng
Chí thành tâm nồng nàn
Hành Từ Bi diệu dàng
Giữa cuộc đời lầm than.
 
Vái và xin ân đức Từ Bi
Giúp con trừ nghiệp chướng sân si.
 
Phát nguyện tận đáy lòng
Chí thành tâm nồng nàn
Hành Từ Bi diệu dàng
Giữa cuộc đời lầm than.
--o0o--