TẬP SAN DƯỢC SƯ

NGHI THỨC ĐẠI CHÚNG
ĂN CƠM CHÁNH NIỆM
--o0o--
 
             Đại chúng cùng đứng sau chiếc ghế của mình ngồi, sau khi nghe hồi một hồi khánh, tất cả cùng ngồi xuống ghế của mình.
             MC: Đệ tử chúng con đã ngồi vào vị trí trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh Sư Phụ/Thượng Tọa hướng dẫn chúng con niệm Phật để dùng cơm chánh niệm.
Buổi cơm chánh niệm bắt đầu bằng câu niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần.
01- Quán Niệm Trước Khi Ăn:
Tiếng Việt
- Kính thưa đại chúng, Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm. Ðại chúng khi nghe chuông xin thực hành 5 quán sau đây:
1- Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác của mọi người.(thỉnh 1 tiếng chuông)
2- Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này.(thỉnh 1 tiếng chuông)
3- Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không có điều độ.(thỉnh 1 tiếng chuông)
4- Xin chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. (thỉnh 1 tiếng chuông)
5- Vì muốn thành tựu con đường hiểu biết và thương yêu nên thọ dụng thức ăn này.(thỉnh 1 tiếng chuông)
Tiếng Anh:
- The Buddha advises us to be mindful while we eat, to be in touch with the community and the food. Brothers and sisters, when you hear the bell, meditate on the five contemplations:
1- This food, the gift of the whole universe, the earth, the sky, and much hard work.
2- May we be worthy to receive it.
3- May we transform unskillful state of mind, especially the habit of eating without moderation.
4- May we take only foods that nourish us and prevent illness.
5- We accept this food to realize the path of understanding and love.
02- Nâng Bát Cơm Đầy
Tiếng Việt:
- Kính mời đại chúng cùng nâng chén cơm lên ngang tầm mắt:
Phần Tiếng Anh:
- Please hold the plate to your eye level:
Tiếng Việt:
- Tay nâng một bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Tiếng Anh:
- This plate of food,
So fragrant and appetizing,
Contains much suffering.
Tiếng Việt:
- Xin mời đại chúng để chén cơm xuống.
Tiếng Anh:
- Please put your plate down.
03- Bốn Đủa Cơm Đầu Tiên:
             Tiếng Việt:
- Đây là Bốn Thệ Nguyện, xin đại chúng đọc theo. MC đọc trước, đại chúng lập lại:
Tiếng Anh:
- These are the four great actions to practice and become Buddhas and Bodhisattvas. Please repeat after me:
Tiếng Việt:
- Muỗn cơm thứ nhất, con nguyện thực tập hiến tặng niềm vui.( thỉnh 1 tiếng chuông).
Tiếng Anh:
- With the first taste, I promise to offer joy.
Tiếng Việt:
- Muỗn cơm thứ hai, con nguyện thực tập làm vơi nỗi khổ(chuông)
Tiếng Anh:
- With the second taste, I promise to help relieve the suffering of others.
Tiếng Việt:
- Muỗn cơm thứ ba, con nguyện thực tập giữ lòng hoan hỉ(thỉnh 1 tiếng chuông)
Tiếng Anh:
- With the third taste, I promise to see otherỖs joy as my own.
Tiếng Việt:
- Muỗn cơm thứ tư, con nguyện thực tập thả buông những thứ không cần thiết.(thỉnh 1 tiếng chuông).
Tiếng Anh:
- With the fourth taste, I promise to learn the way of non-attachment and equanimity.
Tiếng Việt:
- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếng Anh:
- Nam Mô Sakya Muni Buddha.
Tiếng Việt:
- Để buổi cơm chánh niệm thêm phần nghiêm tịnh, chúng tôi xin lưu ý đại chúng.
Khi nào nghe tiếng chuông, xin quý vị vui lòng dừng lại mọi động tác, trở về với hơi thở theo nguyên tắc:
Tiếng Anh:
- For this meal to be fill with purity and mindfulness, we would like to advice all of you. When you hear the sound of the bell, please stop all actions and return to your breath.
Tiếng Việt:
- Thở vào tâm tỉnh lặng
Thở ra miệng mĩm cười,
An trú trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời.
Tiếng Anh:
- Breathing in, I calm my body
Breathing out, I smile
Dwelling in the present moment
I know this is a wonderful moment.
Tiếng Việt:
- Khi nào nghe hai tiếng chuông, quý vị có thể lấy thêm thức ăn nếu như cần thiết.
Tiếng Anh:
- When you hear two sounds of the bell, you can stand up to take more food if nesessary.
Tiếng Việt:
- Kính thưa đại chúng, phần nghi thức quán niệm đã xong, chúng con/chúng tôi kính chúc Sư Phụ/Thượng Tọa và đại chúng dùng cơm ngon miệng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(thỉnh 1 tiếng chuông).
Tiếng Anh:
- Lady anh gentlemen, the ceremony of the mindful meal is over, we would like venerable, and all of you have an appitizing meal, thank you.
Đại chúng bắt đầu dùng cơm trong im lặng.
04- Uống Nước
Tiếng Việt:
- Mời đại chúng nâng bát nước lên ngang tầm mắt. Khi nghe 1 tiếng khánh.
Phần Tiếng Anh:
- Please hold the plate to your eyes lavel:
Tiếng Việt:
- Khi uống một bát nước
Có rất nhiều chúng sanh
Nên phải luôn chánh niệm
Cầu tất cả siêu thăng.(thỉnh 1 tiếng chuông)
Phần Tiếng Anh:
- The Buddha advises us
In the cup of water
There are numbers of beings
We Must be mindful
And pray for them.
05- Hồi Hướng
Khi thấy đại chúng dùng cơm xong, thỉnh ba tiếng chuông để kết thúc buổi cơm chánh niệm.
Tiếng Việt:
- Ðĩa cơm đã vơi,
Bụng đã no rồi,
Bốn ơn xin nhớ,
Nguyện sẽ đền bồi.
Tiếng Anh:
- The plate is empty
My hunger is satisfied
I vow to live
For the benefits of all being.
Sau đây chúng con kính cung thỉnh Sư Phụ/Thượng Tọa hướng dẫn chúng con hồi hướng.
Tiếng Việt:
- Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.
Tiếng Anh:
- We vow to be born in the pure land
In the beautiful lotus flower
The time when the lotus blooms
Is the time we realize
The buddhas and Bodhisattvas are then
Our companions on the Path
We vow to end all afflictions
So that understanding may ripen
So that all suffering is transformed
And we experience the fruit of perfect awakening.
--o0o--