TẬP SAN DƯỢC SƯ

Ước Nguyện Đầu Năm
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
 
Năm mới đến chùa dâng nén hương
Tâm thành con nguyện dâng cúng dường
Mười phương Tam Bảo, vô lượng Phật
Phù hộ thế nhân được bình an.
 
Năm mới Xuân về kiếp phù sinh
Vận hội năm nay đã chuyển mình
Thêm tài, thêm phước tăng thêm thọ
Con cháu đầy nhà sống hiển vịnh.
--o0o--