TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tỉnh Mộng Trần Gian
Ngọc Liên
---o0o---
 
Trần thế tham lam lắm khổ sầu
Tham nhiều thân nhọc kiếp lo âu
Sân Si cho lắm rồi một kiếp
Dục vọng cho nhiều được chi đâu!
 
Phải biết diệt sanh sanh rồi diệt
Hiệp tan thành bại hết khổ sầu
Ai người tỉnh giác mau quay gót
Hướng đến Phật đài, niệm Phật mau
 
Một câu niệm Phật nở đóa sen
Thóat cảnh trần ai hết chê khen
Tâm thành dâng nén tâm hương nguyện  
Nguyện kiếp lai sinh học đạo hiền.
--o0o--