TẬP SAN DƯỢC SƯ

Người Ði
Tường Vi
--o0o--
 
Người đi vì một ngày mai
Người đi trong lúc mọi lòai ngủ say
Người đi vì thế gian nầy
Người đi dựng lại những ngày lầm than
  
Người đi tìm ánh đạo vàng
Người đi tìm lại hồng hoang vô thường
Người đi mang lại tình thương
Người đi giúp kẻ đọan trường hết đau.
 
Người đi tìm buổi ban đầu
Người đi mang lại những câu an bình
Người đi làm cuộc hồi sinh
Người đi mang lại bình minh cho đời.
 
Người đi thành đạo tuyệt vời
Người đi nhắc nhơ muôn người tỉnh tu
Người đi vào chốn sa mù
Người đi vào chốn an vui Niết Bàn.
 
--o0o--