TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tìm Vợ Giữa Sân Chùa
Tony Vũ Viết Tính
--o0o--
 
Chùa Dược Sư ý nghĩa có hay
Một hôm tìm vợ giữa ban ngày
Nhìn nàng tôi thấy lòng thương cảm
Vẻ mặt hao gầy khác trước đây.
 
Thuận thích đi Chùa cầu Ðức Phật
Tụng Kinh Sám Hối tối làm khuây
Cầu sao cho có thêm nhiều phước
Con cháu sau nầy hương tiếng lây.
 
Tony Vũ Viết Tính
July 15, 2005
--o0o--