TẬP SAN DƯỢC SƯ

Bắc Lạng
Tô Yến Vũ
--o0o--
 
Bắc Lạng rừng xanh giải gấm hoa
Nhìn cô sơn nữ dáng kiêu sa
Ðường đi leo giốc chen hoa lá
Gói lại hồn tôi nhớ nắng tà
Một buổi nắng chiều hiu hắt gió
Núi đồi thơ mộng sáng bao la
Mây trôi lơ lửng khung trời bạc
Một dãi xanh xanh cỏ dưới hoa.
--o0o--