TẬP SAN DƯỢC SƯ

Tùy Duyên
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
Hoa thời tiết thì hoa phải rụng
Ðời đắng cay thời vị thêm nồng
Giữa đời nhận thức có không
Còn gì thú vị mà không phát tài
 
 
Gặp Nhau
Hoa Thạch Thảo
--o0o--
 
Ðời kiếp luân hồi đã gặp nhau
Gặp rồi thì nhớ đến ngàn sau
Ngày sau gặp lại đừng làm khổ
Làm khổ thì đừng có gặp nhau
 
--o0o--