TẬP SAN DƯỢC SƯ

Nhớ Mẹ
Thư Khanh 2007
---o0o---
 
          Mẹ đi con ở lại đời
          Bát canh mẹ nấu đâu lời mẹ đưa(ru)
          Nuôi con mẹ phải nắng mưa
          Một đời tần tảo sớm trưa từng ngày.
 
          Ðất trời quê cũ xưa nay
          Xâm lăng dày xéo hết Tây lại Tàu
          Bao lần thức suốt canh thâu
          Ôm con tránh đạn hầm sâu một đời.
 
          Nắng mưa con bệnh nữa rồi
          Mẹ canh thang thuốc đứng ngồi lo âu
          Cha còn việc nước nơi đâu
          Thay cha mẹ dạy con thơ cậy nhờ.
 
          Công ơn của mẹ một đời
          Con nguyền nhớ mãi những lời mẹ khuyên
          Cầu chư Bồ Tát tùy duyên
          Tiếp linh hồn mẹ sanh miền lạc bang.
--o0o--