TẬP SAN DƯỢC SƯ

Chùa Là Nơi Tu Học
Giác Nghiêm
---o0o---
 
Thân tặng chúng tu học Chùa Dược Sư
 
Từ nay chùa có phép rồi
Chùa xây điện lớn, mọi người tu tâm
Từ đây không có mê lầm
Nương theo giáo lý giải tầm giả chơn.
 
Từ đây không có giận hờn
Không hơn thua thiệt, lắm phiền nảo đau
Một lòng thương mến lẫn nhau
Dắt dìu tu học cùng nhau sanh về.
 
Tây phương là cảnh Bồ Ðề
Thiện nhân phước báo, hết mê tỉnh rồi
Liên hoa cửu phẩm tuyệt vời
Ðời đời thụ hương quả nhân tu hành
 
Hôm nay Chùa đẹp sáng trăng
Mời anh mời chị chấp tay nguyện cầu
Cầu cho nhân loại đâu đâu
Bỏ tham, hết khổ cùng nhau tu hành.
--o0o--