TẬP SAN DƯỢC SƯ

Hành Trang Vào Ðời
Hoa Thạch Thảo
---o0o---
 
- Hành trang vào đời
Chia sẻ gian lao, cứu độ sanh muôn loài.
Dù có yêu thương
Hay cuộc đời bao nhiêu hờn căm
Với tâm luôn từ bi, một lòng luôn tinh tấn.
Ðời tuy rằng nhiều
Ngang trái chông gai, nhưng là nơi tu hành.
Vì có chông gai
Nên lòng từ nơi đây mà sanh
Với tâm luôn bình an, quyết lòng tu giải thoát.
Chiều hôm lại về,
Yên lắng tâm tư, tĩnh tọa trước Phật đài.
Phiền não năm xưa
Ðang ngủ ngầm trong tâm từ lâu
Ðến nay ta lìa xa, không còn theo ta nữa.
Tâm tư yên bình
Ý tình muôn vạn nẻo
Thiền lộ tâm an nhiên.
Ðôi mắt nhìn đời
Ðôi mắt nhìn đời,
Thương đời như thương ta.
- Hành trang vào đời
Chia sẻ gian lao, cứu độ sanh muôn loài.
Dù có yêu thương
Hay cuộc đời bao nhiêu hờn căm
Với tâm luôn từ bi, một lòng luôn tinh tấn.
Ðời tuy rằng nhiều
Ngang trái chông gai, nhưng là nơi tu hành.
Vì có chông gai
Nên lòng từ nơi đây mà sanh
Với tâm luôn bình an, quyết lòng tu giải thoát.
Chiều hôm lại về,
Yên lắng tâm tư, tĩnh tọa trước Phật đài.
Phiền não năm xưa
Ðang ngủ ngầm trong tâm từ lâu
Ðến nay ta lìa xa, không còn theo ta nữa.
Ðến nay ta lìa xa
Niết bàn là nơi đây.
--o0o--