TẬP SAN DƯỢC SƯ

Kệ Truyền Đăng
 
Đồng thuận hoằng khai đại pháp vương
Trung thiên tứ phước mãn bách phương
Toàn độ vạn sinh đăng giác hải
Ngộ trì cửu phẩm liên hoa hương.
Minh chủng thọ hành hằng tinh tấn
Hạnh thông chân đế diệu phi thường
Túc duyên thánh đức ân hiển hóa
Tôn giáo luân truyền đạo thọ xương.
--o0o--