TẬP SAN DƯỢC SƯ

Mùa Xuân Cầu Nguyện
Tường Vi
---o0o---
 
Xuân về nói chuyện tập tu
Phải thường lập nguyện công phu chuyên cần
Sáng trưa chiều tối định thần
Tịnh tâm thiền tọa, niệm danh Di Đà.
 
Tâm từ gởi đến mọi nhà
Người người phước lộc, trẻ già bình an
Mai nầy về chốn Lạc Bang
Liên trì chín phẩm xứng hàng thiện nhân.
--o0o--