TẬP SAN DƯỢC SƯ

Cùng Về Bến Giác
Hoàng Thiên Thảo
---o0o---
 
Ta đã vô số kiếp quay cuồng trong chốn tử sinh
Hôm nay đây ta thấy nguyên nhân khổ của mình
Nghiệp tự mình đã tạo ra
Nghiệp của mình tạo phong ba
Không ai đâu làm khổ lấy mình.
Hôm nay đây ta thấy con đường chấm dứt tử sinh
Quy y Tam Bảo, ăn chay cứu lấy mình
Nguyện một lòng thành thiết tha
Nghiệp bây giờ sẽ bay xa
Ta chính ta cứu độ lấy mình.
Ai ơi chưa thấy còn đường chấm dứt khổ đau
Xin ai hãy nhớ dứt ngay tâm vọng cầu
Lòng càng cầu càng khổ đau
Lòng càng cầu càng dắt nhau
Đi lang thang trong cõi luân hồi.
Xin ai hãy sớm quay về nơi chánh chân
Tâm luôn luôn tha thiết xa mê bờ giác gần
Đạo nhiệm mầu với tăng thân
Đạo nhiệm mầu chư Phật ân
Ta yên vui suốt cả cuôc đời.
Hôm nay đây ta hãy tay cùng tay nắm tay
Xem nhau như thể anh em của một nhà
Cùng là cùng một người cha
Cùng là cùng đạo Thích Ca
Ta cùng nhau dạo khắp Ta Bà.  
Xin ai hãy đến tay cùng tay trong tay
Vai chung vai ta bước thênh thang khắp nẻo đường
Nguyện một lòng không vấn vương
Nguyện một lòng cùng yêu thương
Khắp chúng sanh vạn loại hữu tình.
Nguyện một lòng cùng yêu thương
Khắp chúng sinh xa cùng gần xa.
--o0o--