LUẬT TẠNG

BÁCH TRƯỢNG THANH QUY
  
 
Bảo Tạng Tùng Thư
Phật Lịch 2552
Sa môn Thích Bảo Lạc dịch
Pháp Bảo – Viên Giác ấn tống 2008
--o0o--