THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tìm Một Hướng Đi
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Ngày Đá Đơm Bông
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Buổi tối ngủ hỏi lòng hỏi lòng có rõ,
Con đường nào, con đường nào dẫn đến Chùa Dược Sư.
Chùa Dược Sư, mà tôi vẫn hằng đêm ngày mơ ước
Đợi khóa tu về, đợi khoá tu về, tôi sẽ đi tu.
Buổi tối ngủ ở chùa hỏi lòng có rõ
Nguyên do nào, nguyên do nào tôi đến Chùa Dược Sư
Chùa Dược Sư, vì nơi đó đời tu hành giải thoát
Tôi phải về, tôi phải về tu ở Chùa Dược Sư
Buổi tối ngủ ở Chùa trong lòng đã rõ,
Con đường nầy, con đường nầy dẫn đến những niềm vui
Một niềm vui, là mãi mãi một nụ cười giải thoát 
Tu cuối đời, nghiệp sau cùng cũng hết theo sau
Ô ố ô Chùa mình ở đây, nơi giao lưu thiền tịnh tu tập
Ô ố ô an tịnh đời tôi, ô ố ô … ráng tu người ơi
Buổi tối ngủ ở Chùa trong lòng đã rõ,
Con đường nầy, con đường nầy dẫn đến những niềm vui
Một niềm vui, là mãi mãi một nụ cười giải thoát 
Tu cuối đời, nghiệp sau cùng cũng hết theo sau
Buổi sáng tỏ kinh hành trong lòng đã rõ
Con đường nầy, con đường nầy dẫn đến một niềm vui
Niềm vui đó, nghiệp sau hết không còn thành chánh giác
Nghiệp không còn, nghiệp không còn Phật quả đơm bông
Buổi tối ngủ hỏi lòng hỏi lòng có rõ,
Con đường nào, con đường nào dẫn đến Chùa Dược Sư.
Chùa Dược Sư, mà tôi vẫn hằng đêm ngày mơ ước
Đợi khóa tu về, đợi khoá tu về, tôi sẽ đi tu.
Buổi tối ngủ ở chùa hỏi lòng có rõ
Nguyên do nào, nguyên do nào tôi đến Chùa Dược Sư
Chùa Dược Sư, vì nơi đó đời tu hành giải thoát
Tôi phải về, tôi phải về tu ở Chùa Dược Sư
Ô ố ô Chùa mình ở đây, nơi giao lưu thiền tịnh tu tập
Ô ố ô an tịnh đời tôi, ô ố ô … ráng tu người ơi
Buổi tối ngủ ở Chùa trong lòng đã rõ,
Con đường nầy, con đường nầy dẫn đến những niềm vui
Một niềm vui, là mãi mãi một nụ cười giải thoát 
Tu cuối đời, nghiệp sau cùng cũng hết theo sau
Buổi sáng tỏ kinh hành trong lòng đã rõ
Con đường nầy, con đường nầy dẫn đến một niềm vui
Niềm vui đó, nghiệp sau hết không còn thành chánh giác
Nghiệp không còn, nghiệp không còn Phật quả đơm bông
Một niềm vui, là mãi mãi một nụ cười giải thoát 
Tu cuối đời, nghiệp sau cùng cũng hết theo sau
Niềm vui đó, nghiệp sau hết không còn thành chánh giác
Nghiệp không còn, nghiệp không còn Phật quả đơm bông
--o0o--