THIỀN CA DƯỢC SƯ

Trên Đường Học Đạo
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Căn Nhà Ngoại Ô
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Trong đời nhiễm ô,
Lòng tôi đã quyết tu theo đạo thánh hiền
Từ ngày quyết chí, sáng hôm chiều trưa dốc tâm lo tu hành
Tâm tư mang ước hẹn chỉ một câu, tha thiết đến mai sau
Những đêm tỉnh tọa tu hành
Trong lòng an tịnh chứa đầy tình thương
Khi hiểu đạo sâu, trần gian là chốn để ta tu tỉnh đời
Vào đời là lúc, tiến tu tịnh tâm, suốt đêm luôn tham thiền
Tôi bước theo tiếng gọi của người tu,
Tha thiết với tương lai
Tôi xa xa xóm xa làng, xa vòng danh lợi trên đường tìm tu
Là tìm tu tôi bạn với sông hồ
Tình thương tôi xin hướng đến nhân loại
Và thương không bến bờ
Niềm tin là một ngày mai nhân loại không còn hận thù
Là khi ta yên bình bến Di Đà
Lầu châu đây thất bảo đóa sen vàng
Niềm vui tôi ngập tràn
Đạo tâm, giờ tìm ở đây khi ta gắng gợi lòng tu
Tôi nhủ lòng tôi, từ khi lập chí bước chân theo thánh hiền
Dầu ngàn gian khổ,
Dốc tâm tìm vui hướng thân trên bước đường
Tôi lắng nghe Pháp Phật khắp mười phương, thương gởi đến nhân gian 
Bạn ơi, trong kiếp vô thường
Khi tu giải thoát không còn tử sanh.
Khi hiểu đạo sâu, trần gian là chốn để ta tu tỉnh đời
Vào đời là lúc, tiến tu tịnh tâm, suốt đêm luôn tham thiền
Tôi bước theo tiếng gọi của người tu,
Tha thiết với tương lai
Tôi xa xa xóm xa làng, xa vòng danh lợi trên đường tìm tu
Là tìm tu tôi bạn với sông hồ
Tình thương tôi xin hướng đến nhân loại
Và thương không bến bờ
Niềm tin là một ngày mai nhân loại không còn hận thù
Là khi ta yên bình bến Di Đà
Lầu châu đây thất bảo đóa sen vàng
Niềm vui tôi ngập tràn
Đạo tâm, giờ tìm ở đây khi ta gắng gợi lòng tu
Tôi nhủ lòng tôi, từ khi lập chí bước chân theo thánh hiền
Dầu ngàn gian khổ,
Dốc tâm tìm vui hướng thân trên bước đường
Tôi lắng nghe Pháp Phật khắp mười phương,
Thương gởi đến nhân gian 
Bạn ơi, trong kiếp vô thường
Khi tu giải thoát không còn tử sanh.
--o0o--