THIỀN CA DƯỢC SƯ

Mẹ Hiền Quan Âm
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Trách Ai Vô Tình
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Mẹ Quan Âm đã vì chúng sanh độ đời
Dù bao trắc trở con nguyện theo gót chân Ngài
Tại nghiệp duyên mà đời phiêu lãng nói gì cũng thôi  
Quên hết đam mê mà cớ sao con còn vương
Quyết không sai lầm hằng ngày tập tu phật pháp
Đã theo chân Ngài nên giờ thanh thảng đời con
(Trách ai trách mình nhưng đời nào đâu hay biết
Nhớ thương rất nhiều đạo tình ta đã lìa xa..)
Mẹ hiền ơi! Những ngày dưới chân mẹ hiền
Dù bao trắc trở con cũng cảm thấy an bình  
Chuyện ngày xưa dù sao đi nữa đã là giấc mơ
Về với chân tâm để tháng năm thôi lạnh căm 
Dưới chân mẹ hiền con nguyện một lòng tinh tấn 
Quyết tâm tu hành bây giờ đến vạn ngàn sau 
  
Mẹ Quan Âm đã vì chúng sanh độ đời
Dù bao trắc trở con nguyện theo gót chân Ngài
Tại nghiệp duyên mà đời phiêu lãng nói gì cũng thôi  
Quên hết đam mê mà cớ sao con còn vương
Quyết không sai lầm hằng ngày tập tu phật pháp
Đã tu tâm rồi nên giờ thanh thảng đời con
(Trách ai trách mình nhưng đời nào đâu hay biết
Nhớ thương rất nhiều đạo tình ta đã lìa xa …)
Mẹ hiền ơi! Những ngày dưới chân mẹ hiền
Dù bao trắc trở con cũng cảm thấy an bình  
Chuyện ngày xưa dù sao đi nữa đã là giấc mơ
Về với chân tâm để tháng năm thôi lạnh căm 
Dưới chân mẹ hiền con nguyện một lòng tinh tấn 
Quyết tâm tu hành bây giờ đến vạn ngàn sau 
 
Dưới chân mẹ hiền con nguyện một lòng tinh tấn 
Quyết tâm tu hành bây giờ đến vạn ngàn sau …) 
Quyết không sai lầm hằng ngày tập tu phật pháp
Đã tu tâm rồi nên giờ …. thanh thảng đời con
--o0o--