THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đường Về Phương Đông
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Gió Về Miền Xuôi
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Gió nghiệp ngừng trôi
Ta thong dong cuối nẻo Cung Trời
Gió tình thương, gió đạo đạt thành
Cõi Phương Đông Phật Dược Sư đang tu hành
Đường về Phương Đông hoa sen nở khắp bốn… mùa.
Gió … gió nghiệp là nghiệp ngừng trôi
Ta tu tâm dứt hết nảo phiền
Để ta qua sông qua biển mê lầm
Cõi đời xôn xao theo tám gió, bảy tình
Còn có người vẫn ngược xuôi
Ai ai tu tâm!
Về Phương Đông xa mấy bước,
Đèn Phương Đông đang sáng tỏ
Mà người tu sao nở bỏ quên hành
Ai người tu tâm hoa sen nở khắp trong lòng
Đường về Phương Đông hoa sen nở khắp bốn mùa
 
Gió nghiệp ngừng trôi
Ta thong dong cuối nẻo Cung Trời
Gió tình thương, gió đạo đạt thành
Cõi Phương Đông Phật Dược Sư đang tu hành
Đường về Phương Đông hoa sen nở khắp bốn… mùa.
Gió … gió nghiệp là nghiệp ngừng trôi
Ta tu tâm dứt hết nảo phiền
Để ta qua sông qua biển mê lầm
Cõi đời xôn xao theo tám gió, bảy tình
Còn có người vẫn ngược xuôi
Ai ai tu tâm!
Về Phương Đông xa mấy bước,
Đèn Phương Đông đang sáng tỏ
Mà người tu sao nở bỏ quên hành
Ai người tu tâm hoa sen nở khắp trong lòng
Đường về Phương Đông hoa sen nở khắp bốn mùa
 
Trên đường về Phương Đông chim nói pháp ngút ngàn
Đường về Phương Đông hoa sen nở khắp bốn mùa
--o0o--