THIỀN CA DƯỢC SƯ

 • Nhớ Lại Kiếp Xưa

 • (Click vào đây để nghe & hát 1)
  Nhạc: Đêm Buồn Tỉnh Lẽ
  Chuyển Ngữ: Nhất Quán
  ---o0o---
   

  Cõi luân hồi, tôi nhớ kiếp xa xôi,

  Thiện duyên xưa giờ đã mất
  Kiếp người ơi, giàu sang rồi đau khổ

  Thay đổi luôn từ độ nào.
  Từ hôm đó, tôi luôn nhắn nhủ tôi

  Đi trên con đường thiện chân
  Sống trong luân hồi

  Tôi không tham sân nữa
  Bao nhiêu thương và nhớ

  Tôi dứt khoát đi tu, vào sống trong chùa.
  Năm canh đêm từng đêm
  Tôi thường xuyên chong đèn khuya

  Cầu cho Phật Pháp vô biên
  Tâm tu từ ngày đó, tôi giờ đây chẳng u sầu
  Không khổ đau, sanh tâm từ.

  Mong tôi mong làm sao, cho đời tu không nhạt phai
  Theo năm tháng dẫu qua mau
  Thương, thương chúng sanh nhiều lắm
  Và từ đây đã đạo thành
  Giải cứu nguy vạn sinh linh.
  Ở trong chùa, vui sống kiếp đi tu

  Tôi công phu ngày ba bửa
  Sáng Lăng nghiêm

  Buổi trưa thì ngọ cúng

  Tối tụng Kinh A Di Đà.  
  Và công đức đó, xin hướng đến mười phương

  Chúc an vui cho quần sanh
  Nhớ thương vơi đầy, đêm nay trong chùa vắng
  Thương, thương chúng sanh nhiều lắm

  Phật ơi chứng cho con …

  Đạo quả viên thành.

   

  Năm canh đêm từng đêm
  Tôi thường xuyên chong đèn khuya

  Cầu cho Phật Pháp vô biên
  Tâm tu từ ngày đó, tôi giờ đây chẳng u sầu
  Không khổ đau, sanh tâm từ.

   Mong tôi mong làm sao, cho đời tu không nhạt phai
  Theo năm tháng dẫu qua mau
  Thương, thương chúng sanh nhiều lắm
  Và từ đây đã đạo thành
  Giải cứu nguy vạn sinh linh.
  Ở trong chùa, vui sống kiếp đi tu

  Tôi công phu ngày ba bửa
  Sáng Lăng nghiêm

  Buổi trưa thì ngọ cúng

  Tối tụng Kinh A Di Đà.  
  Và công đức đó, xin hướng đến mười phương

  Chúc an vui cho quần sanh
  Nhớ thương vơi đầy

  Đêm nay trong chùa vắng
  Thương, thương chúng sanh nhiều lắm

  Phật ơi chứng cho con …

  Đạo quả viên thành.

   

  Phật ơi chứng cho con …

  Đạo quả viên thành

  --o0o--