THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tỉnh Mộng Cơn Mê

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Quê Em Mùa Nước Lũ
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Không còn chơn tâm, ái tham càng thêm chất chồng
Sanh về nơi đâu, khắp nơi luân hồi rong chơi!
Một đời ái tham sân si như ngọn triều dâng 
Những đời lầm than bơ vơ biết gởi về đâu 
Bao đời trôi qua, chướng duyên tạo thêm nữa rồi
Không còn nhận ra nẻo chân nên đời nổi trôi
Nhìn lại kiếp xưa ta đang sống cõi tịnh thanh
Thế rồi chìm trong bao la những nẻo luân hồi
Ôi! chướng nghiệp dâng cao, chướng nghiệp dâng cao dâng thêm bao nổi sầu đau
Ôi! sống đời thảm thê, quay cuồng đam mê, tang thương kiếp mộng đời mơ
Cuộc đời mỏng manh áo cơm tạm qua kiếp người
Chỉ một kiếp thôi, gắng tu hết phận nổi trôi
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại đời tu
Tỉnh mộng cơn mê ta vui thoát cõi luân hồi

Không còn chơn tâm, ái tham càng thêm chất chồng
Sanh về nơi đâu, khắp nơi luân hồi rong chơi!
Một đời ái tham sân si như ngọn triều dâng 
Những đời lầm than bơ vơ biết gởi về đâu 
Bao đời trôi qua, chướng duyên tạo thêm nữa rồi
Không còn nhận ra nẻo chân nên đời nổi trôi
Nhìn lại kiếp xưa ta đang sống cõi tịnh thanh
Thế rồi chìm trong bao la những nẻo luân hồi
Ôi! chướng nghiệp dâng cao, chướng nghiệp dâng cao dâng thêm bao nổi sầu đau
Ôi! sống đời thảm thê, quay cuồng đam mê, tang thương kiếp mộng đời mơ
Cuộc đời mỏng manh áo cơm tạm qua kiếp người
Chỉ một kiếp thôi, gắng tu hết phận nổi trôi
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại đời tu
Tỉnh mộng cơn mê ta vui thoát cõi luân hồi

 

Còn một trái tim ai ơi nhớ lại đời tu
Tỉnh mộng cơn mê ta vui thoát cõi luân hồi

--o0o--