Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Video Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT

TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2012

 

 HẰNG NGÀY:

        Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:

        05:00 AM         Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.

        07:00 PM          Thiền Tọa & Tụng Kinh.

 

 HẰNG TUẦN

   THỨ BẢY

        11:00  AM        Thuyết Pháp

        12:30  PM        Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.

   CHỦ NHẬT

        10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.

        02:00 PM         Giảng Kinh Duy Ma Cật & trì tụng Kinh Pháp Hoa.

 

 HẰNG THÁNG

  JANUARY:

        08-01-11 Quán Niệm 

        14-01-12 Lễ Tất Niên &Thiền Trà                      

        21-01-12 Lễ Tạ Ơn Cửu Huyền

        22-01-12 Đón Giao Thừa & Vía Phật Di Lặc

        28-01-12 Lễ Khai Dược Sư & Cầu An Đầu Năm 

        30-01-12 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn            

  FEBRUARY:            

           04-02-12 Lễ Rằm Thượng Nguyên

        11-02-12 Lễ chuyển hóa những khó khăn thành may mắn an vui      

        17-02-12 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN 

        25-02-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ              

  MARCH:

        03-03-12 Lễ Đức Bổn Sư Thícg Ca Mâu Ni Xuất Gia 

        10-03-12 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát                           

        17-03-12 Quán Niệm

        24-03-12 Vía Phổ Hiền Bồ Tát  

        26-03-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

  APRIL

           07-04-12 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát     

        14-04-12 Quán Niệm                                            

        21-04-12 Vía Văn Thù Bồ Tát       

        28-04-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ       

 MAY                

          05-05-12 LỄ RƯỚC XE HOA & ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

        12-05-12 Lễ Các Bà Mẹ & Quán Niệm

        19-05-12 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức

        26-05-12 KHÓA TU MÙA XUÂN

 JUNE

        09-06-12 Quán Niệm 

        23-06-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             

 JULY

        06-07-12 KHÓA TU MÙA HÈ                              

        14-07-12 Quán Niệm

        28-07-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ  

 AUGUST

        04-08-12 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

        11-08-12 Quán Niệm

        18-08-12 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát                          

        25-08-12 ĐẠI LỄ VU LAN      

 SEPTEMBER

        01-09-12 KHÓA TU MÙA THU

        08-09-12 Quán Niệm 

        15-09-12 Vía Địa Tạng

        22-09-12 Giỗ Tổ Truyền Đăng

        29-09-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ   

        29-09-12 Tết Trung Thu 

 OCTOBER

        13-10-12 Quán Niệm 

        27-10-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ   

 NOVEMBER

        03-11-12 Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

        10-11-12 Quán Niệm & Lễ Vía Đức Phật Dược Sư   

        16-11-12 KHÓA TU MÙA ĐÔNG

        24-11-12 Lễ Rằm Hạ Nguyên & TQH Tịnh Độ        

 DECEMBER

        01-12-12 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ                                    

        08-12-12 Quán Niệm

        22-12-12 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

        29-12-12 Vía Đức Phật A Di Đà                           

       

        Chú Ý : Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình này để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2011.

 

 

  

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2012 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

 DAILY ACTIVITIES:

      There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:

       05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

       07:00 PM Evening Meditation & Chanting

 

 WEEKLY ACTIVITIES: 

 Every Saturday:

      11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung                                

      12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

 Every Sunday:

       10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

       02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

 MONTHLY ACTIVITIES:

 JANUARY:

 Jan 07, 12   Contemplating of Meditation path to the mind

 Jan 14, 12   End of the year ceremony & Tea Meditation

 Jan 21, 12   Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

 Jan 22, 12  Welcoming the New Year's Eve prayer & Ceremony of worshiping the  

                   Virtue of The Happy Buddha.

 Jan 28, 12  Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

 Jan 30, 12  Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

 FEBRUARY:

 Feb 04, 12  Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year

 Feb 11, 12  Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness

 Feb 17, 12  WINTER-SPRING RETREAT (3days)

 Feb 25, 12  Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

 MARCH

 Mar 03, 12  Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism

 Mar 10, 12  Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva

 Mar 17, 12  Contemplating of Meditation path to the mind

 Mar 24, 12  Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

 Mar 26, 12  Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

 APRIL

 Apr 07, 12  Ceremony of worshiping The Virtue of Chuẩn Đề Bodhisattva

 Apr 14, 12  Contemplating of Meditation path to the mind

 Apr 21, 12 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

 Apr 28, 12  Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

 MAY

 May 05, 12  Buddhist marching floats & Celebrating ceremony of Sakyamuni

                    Buddha's Birth

 May 12, 12  Mother Day & Contemplating of Meditation path to the mind

 May 19, 12  Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

 May 26, 12   SPRING RETREAT (3 days)

 JUNE

 Jun 09, 12  Contemplating of Meditation path to the mind

 Jun 23, 12  Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 JULY

 Jul 06, 12   SUMMER RETREAT (3 days)

 Jul 14, 12   Contemplating of Meditation path to the mind

 Jul 28, 12   Meditation to direct your mind to Pure Lane

 AUGUST

 Aug 04, 12   Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva

 Aug 11, 12   Contemplating of Meditation path to the mind

 Aug 18, 12   Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva

 Aug 25, 11   Grant ceremony of Ullambana or Sanghas' New Year

 SEPTEMBER    

 Sept 01, 12   FALL RETREAT(3 days)

 Sept 08, 12   Contemplating of Meditation path to the mind

 Sept 15, 12   Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva,

 Sept 22, 12   Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp 

 Sept 29, 12   Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 Sept 29, 12   Full-moon Festival

 OCTOBER

 Oct 13, 12    Contemplating of Meditation path to the mind

 Oct 27, 12    Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 NOVEMBER

 Nov 03, 12    Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva
 Nov 10, 12    Ceremony of worshiping the Virtue of Medicine Master Buddha &  
                     Contemplating of Meditation path to the mind
 Nov 16, 12   WINTER RETREAT(3 days)
 Nov 24, 12   Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last
                    Quarter of a year & Chanting the name of Amitabha Buddha.

 DECEMBER

 Dec 01, 12   Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs       

 Dec 08, 12   Contemplating of Meditation path to the mind

 Dec 22, 12   Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 Dec 29, 12   Ceremony of worshiping The Virtue of Amitabha Buddha

 

       Please keep this General Schedule Of Year 2012 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.

 

                                                                                               Về Đầu Trang ->>>

                                                              

Trở Lại Trang Nhà