Nhất Thiết
Duy Tâm Tạo
Uyên Thăng
--o0o--
 
 
Giáo lý Phật Ðà dạy chữ Không
Ngày đêm hành giả nhớ trong lòng
Dù cho thuộc cả rừng kinh sách
Chữ ấy quên rồi cũng uổng công.
Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn tu
Ðều dạy thoát khỏi kiếp Phàm Phu
Quang minh vi tế dần chiêu cảm
Soi sáng con đường đang tiến tu.
Họa phúc đều do tâm tạo ra
Trong vòng huyển ứng phải đâu xa
Tùy theo nghiệp lực mà chiêu cảm
Sẽ thấy thánh thần hoặc quỷ ma.
            Quỷ có không cũng tại mình
Mê đồ ảo phố tự tâm sinh
Chập chùng huyển hiện thành tương ứng
Quỷ mị yêu ma mới lộng hành.
Muôn sự bắt đầu khởi tại tâm
Căn trần chẳng vướng bụi trầm luân
Tâm linh trong sáng nương theo gió
Có thể giao lưu với Phật Ðà.
Tạo  hoá chuyển vầng với Pháp không
Tiềm tàng phát khởi có thành không
Tâm linh chiêu cảm không thành có
Có có không không cũng tại lòng.
Tâm thức hợp thành bởi tánh linh
Biến ra muôn vạn những quang minh
Trùng trùng duyên khởi thành tâm lực
Cảm ứng tùy thời để nảy sanh.
Vạn vật xoay quanh trọng điểm nầy
Muôn đời nghìn kiếp tự xưa nay
Trong vòng sanh diệt vô thường ấy
Huyển hiện tương đồng khó đổi thay.
Huyền dịệu trong vòng quán chiếu thôi
Như vì sao lạc cánh hoa rơi
Trăm năm hồ dễ nào ai nhỉ
Tạo ác làm chi để lụy đời.
Dốc chí tu tâm chẳng vọng cầu
Ngày đêm hành thiện có ngờ đâu
Bồ đề tâm thức vừa khai triển
Chủng tử liên hoa cũng khởi đầu.
Cơn lốc quang minh chiếu sáng lòa
Ba ngàn thế giới bổng thăng hoa
Cách bờ diệu giác trong gang tất
Chẳng đợi muôn đời chỉ sát na.
Giáo lý Phật Ðà dạy chữ Không
Ngày đêm hành giả nhớ trong lòng
Dù cho thuộc cả rừng kinh sách
Chữ ấy quên rồi cũng uổng công.
Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn tu
Ðều dạy thoát khỏi kiếp Phàm Phu
Quang minh vi tế dần chiêu cảm
Soi sáng con đường đang tiến tu.
Họa phúc đều do tâm tạo ra
Trong vòng huyển ứng phải đâu xa
Tùy theo nghiệp lực mà chiêu cảm
Sẽ thấy thánh thần hoặc quỷ ma.
Ma quỷ có không cũng tại mình
Mê đồ ảo phố tự tâm sinh
Chập chùng huyển hiện thành tương ứng
Quỷ mị yêu ma mới lộng hành.
Muôn sự bắt đầu khởi tại tâm
Căn trần chẳng vướng bụi trầm luân
Tâm linh trong sáng nương theo gió
Có thể giao lưu với Phật Ðà.
Tạo  hoá chuyển vầng với Pháp không
Tiềm tàng phát khởi có thành không
Tâm linh chiêu cảm không thành có
Có có không không cũng tại lòng.
Tâm thức hợp thành bởi tánh linh
Biến ra muôn vạn những quang minh
Trùng trùng duyên khởi thành tâm lực
Cảm ứng tùy thời để nảy sanh.
Vạn vật xoay quanh trọng điểm nầy
Muôn đời nghìn kiếp tự xưa nay
Trong vòng sanh diệt vô thường ấy
Huyển hiện tương đồng khó đổi thay.
Huyền dịệu trong vòng quán chiếu thôi
            Như vì sao lạc cánh hoa rơi
Trăm năm hồ dễ nào ai nhỉ
Tạo ác làm chi để lụy đời.
Dốc chí tu tâm chẳng vọng cầu
Ngày đêm hành thiện có ngờ đâu
Bồ đề tâm thức vừa khai triển
Chủng tử liên hoa cũng khởi đầu.
Cơn lốc quang minh chiếu sáng lòa
Ba ngàn thế giới bổng thăng hoa
Cách bờ diệu giác trong gang tất
Chẳng đợi muôn đời chỉ sát na.
-- o0o --