Hớt Tóc 1
Giác Nguyên
--o0o--
 
- Ðường tu phật đến chân thiện mỹ
Mái tóc xanh thêm đẹp cuộc đời
Bổn lai diện mục sáng ngời
Hớt tóc chải tóc cho đời đẹp thêm.
 
&
Hớt Tóc 2
 
- Người xưa để lại lời nầy
Cái tóc cái tội chải đầy oan khiên
Oan khiên hóa giải trong  thiền
Thôi thì xuống tóc cho phiền muộn rơi.
-- o0o --