Mừng Ngày Ðản Sanh
Bửu Thanh
--o0o--
 
 
Phật Ðản về đây với chúng sinh
Ðâu Suất giáng phàm cứu sinh linh
Khuyên đời tam độc nên lìa bỏ
Năm giới chấp hành niệm kệ kinh
 
Hư ảo trần ai nhiều dục vọng
Thiền môn cửa Phật chói bình minh
Ngài là đuốc huệ soi đường sáng
Hậu thế tôn thờ bậc trí minh.
-- o0o --