The Plum Flowers
Nhật Hoa Quang
Quán Hoa Mận Nở tại Chùa Dược Sư
Rằm tháng hai Ðinh Sửu 1997
--o0o--
  
Qua mấy tháng mùa Ðông mưa bão
Ngoài vườn Chùa cây cỏ ngã nghiên
Cành xuân nảy lộc non xanh biếc
Hoa mận khắp nơi trắng vườn thiền
 
Mấy tháng mùa Ðông ta ngủ yên
Cỏ cây chờ đại sự nhân duyên
Mùa Xuân trở lại người ấm áp
Cây cỏ hồi xuân sạch ưu phiền
 
Pháp thanh tịnh
Chan hoà đời thanh tịnh
Dòng Tào Khê Ðông Ðộ khắp miền
Ta thọ trì Ðàn Kinh Pháp Bảo
Tạ ơn đời vô lượng pháp nhân duyên
 
Hoa mận trắng nở trên cành mận
Ta ngắm hoa hát khúc hoa xuân
Xuân đến hoa mơ hoa mận nở
Lòng buâng khuâng thiền ý tả đôi vần
-- o0o --