Kinh Tỳ Kheo
Tị Nữ Nhân Ố Danh
--o0o--
 
 
Tuy nghe nhiều tiếng xấu, người tu khổ hạnh phải nhẫn nhục, không nên tự mình nói khổ, cũng không nên sanh lòng buồn. Nghe tiếng xấu mà sợ đấy là loại thú rừng, là chúng sanh tánh tình vội vã, chẳng thành phép xuất gia. Người tu hành phải đủ sức nhẫn nhục tiếng xấu ba bực: Thượng, trung, và hạ để vững tâm an trụ. Ấy là pháp xuất gia vậy.
Do một lời nói của kẻ khác, không thể khiến người thành đứa giặc cướp, và cũng do một lời nói của họ không thể khiến ngươi chứng A La Hán. Như người tự biết mình thời chư thiên cũng biết ngươi vậy.
-- o0o --