Tai Hại Sự Cao Ngạo
Kinh Lời Vàng
--o0o--
 
Việc đáng thì lại không làm
Việc không thích đáng
Lại chăm dính vào
Người ngu ngã mạn tự hào
Lậu hoặc tăng trưởng
Khác nào bìm leo.
-- o0o --