Ðạo Phật Khai Hoa
MIỀN VIỄN XỨ
Diệu Hóa
--o0o--
 
 
Ðẹp thay hột giống Bồ Ðề
Làm tan tuyết đổ đông về giá băng
Bão táp nào có thể ngăn
Ðất Tây Phương hóa đồng bằng Phương Ðông
Chân tu ánh đạo màu hồng
Là thuyền Bát Nhã trôi trong luân thường
Thuyền trôi mang chở tình thương
Vượt bao sóng cả đại dương lưu đày
Xuyên vòng trái đất tẻ mây
Chư tăng mang đến trời tây xứ người
Thắp lên chân lý xanh tươi
Soi đường chỉ lối cho người lầm than
Luân hồi sanh tử cưu mang
Nghiệp đời nối tiếp phủ phàng ưu tư
Làm người ai biết thật hư
Sắc không vô tướng có như vô thường.
Chư tăng vất vả tha hương
Là vì chữ Ðạo vô thường này đây
Ngàn xưa Ðức Phật đã bày
Ðẹp thay đường đạo đêm ngày khai hoa.
-- o0o --