Tự Hỏi
Trúc Giao
--o0o--
  
Lúc còn nhỏ tôi thường tự hỏi
Làm thế nào có nghĩa đời ta
Làm sao nhân loại nhà nhà
Không còn đau khổ can qua chiến trường?
Khi lớn lên tôi thường tự hỏi
Ðời là chi sao lắm lọc lừa
Tham lam biết mấy cho vừa
Thế mà nhân loại vẫn chưa yên lòng!
Rồi tự hỏi, tôi thường tự hỏi
Phải làm sao giải tỏa khổ đau
Cho mình, nhân loại cùng nhau
Sống trong hòa hiếu nghĩa nhân giữ tròn.
Rồi khi hỏi, tôi tìm giải đáp
Là quyết tâm tu đạo thoát trần
Trong đời bỏ giả tìm chân
Ðộ mình, nhân loại cân phân vẹn toàn.
Khi mới tu trong lòng thường hỏi
Làm thế nào trong lúc xuất gia
Làm sao báo hiếu mẹ cha
Làm sao nhân loại nhà nhà yên vui?
Rồi một lúc tâm tôi đã hiểu
Lời dạy xưa Ðức Phật đã khuyên
Một lòng phải gắng tinh chuyên
Ðộ cho nhân loại kết duyên Niết Bàn.
-- o0o --