Vu Lan Nguyện Cầu
Nhất Quán
--o0o--
  
Mùa Thu ai nhuộm lá vàng
Mà sao cây cỏ đa mang tình trường
Mang mang trong cõi mù sương
Công cha nghĩa mẹ ruộng vườn chiều mai.
Trăm năm biển rộng sông dài
Trăm năm cha mẹ lo hoài cho con
Trăm năm nước chảy đá mòn
Nghìn năm cha mẹ vì con của mình.
Ðêm tàn rồi lại bình minh
Hạ đi, Thu đến muôn nghìn đổi thay
Mỗi năm vào độ tháng nầy
Trăng ngà chan chứa đó đây ánh ngà
Ai người có nhớ mẹ cha
Thì xin xin nhớ ruột già tình thâm
Thì xin dưới ánh trăng rằm
Vu Lan lá rụng phát tâm nguyện cầu
Nguyện nhờ oai lực nhiệm mầu
Cầu mười phương Phật ân sâu độ đời.
Cứu cha mẹ được thảnh thơi
Không còn sa đọa ở nơi A Tỳ
Nếu xưa cha mẹ xuân thì
Tạo nhiều phước báo quy y Phật Ðà
Thì nhờ phước đức sâu xa
Càng tăng phước huệ ở nhà lạc bang
Nghe chánh pháp hưởng thanh nhàn
Không còn đau khổ lầm than luân hồi.
Muốn làm con thảo ở đời
Nghe cha mẹ dạy, nhớ lời thầy khuyên
Ðến gần thầy tốt bạn hiền
Học hành đổ đạt danh biên bảng vàng
Thì nay cho dẫu muộn màng
Cùng còn đáp được muôn ngàn ân sâu.
-- o0o --