Tặng Ðời
ÐÓA HOA NHÂN PHẨM
Nhật Hoa Quang
--o0o--
  
Ngồi đây nghe kể chuyện tu
Vào trong biển khổ mà ru lấy mình
À ơi!
Ngồi xem khắp cõi hữu tình
Mộng trong cõi mộng
Mơ hình chiêm bao
Ngàn năm mây trắng xanh xao
Bay trong tâm thức bay vào mộng mơ.
 
Ngồi đây nghe kể chuyện tu
Ðóa Hoa Nhân Phẩm
Tâm Từ mở ra
Trăm năm trong cõi người ta (Kiều)
Tu là cõi Phúc
Tình là giây oan!
Dù cho cuộc sống đa đoan
Trăm công ngàn việc hè sang ta về
Chăm lo hạt giống Bồ Ðề
Khóa tu mở rộng bốn bề mười phương
Mười phương chỉ có một phương
Ba ngôi Tam Bảo dẫn đường ta đi
 
Ðây là ái dục chớ mê
Sống trong chánh niệm Bồ Ðề Bổn Tâm
Ðây là tham vọng chớ lầm
Ðến khi hiển đạt thì thân đã già
Như cây hương đốt á...a ....
Mùi thơm hương tỏa thân đà cháy tiêu
 
Ở trong thiền định sớm chiều
Chánh tâm hàng phục mọi điều ấm ma
Mệnh như hơi thở vào ra
Thịnh suy như thể cỏ hoa bốn mùa
Thôi đừng tranh được tranh thua
Hãy lo tu học bốn mùa an vui
 
Ðóa hoa Nhân Phẩm tặng đời
Chánh Pháp khó gặp thân người khó nên
Siêng năng kinh kệ ngày đêm
Theo lời Phật dạy - đừng quên Bồ Ðề
 
Xin đừng vong thiết Bồ Ðề
Khóa tu hướng dẫn ta về Bổn Tâm.
 
                                    Hạ Mậu Dần 1998
-- o0o --