Không Ðề
Nguyên Hiển
--o0o--
 
Chiều về gánh nặng lưng còng
Nghiệp duyên che kín cả vòng tử sanh
Ta về tụng một biến kinh
Pháp âm xuyên thủng vô minh kiếp người
 
Chân tâm soi khắp mọi nơi
Như Lai tái xuất mĩm cười chúng sanh
Ta về dựng một am tranh
Tĩnh tu định tuệ thiền hành hóa duyên
 
Ba miền cũng được nối liền
Chúng sanh giác ngộ chân nguyên nghiệp lành
Vô thường hữu lậu tan nhanh
Luân hồi địa ngục tan tành còn đâu
 
Quỷ vương vức búa âu sầu
Ngàn xưa tan tóc dãi dầu máu xương
Hôm nay hoa quý tỏa hương
Chim chào nắng sớm sương vương tơ trời
 
Tay em ngắt nhánh hoa tươi
Dâng lên Ðức Phật rạng ngời chân tâm.
-- o0o --