Lời Phật Dạy
Kinh Pháp Hoa
--o0o--
  
Ta xuất hiện ra nơi đời như đám mây lớn, có thể làm thấm nhuần khắp tất cả, nghĩa là vì muốn khiến cho chúng sanh khô khát đều xa lìa đau khổ, được vui an ổn. Trong thế gian, kẻ làm cho chúng sanh được vui an ổn không có ai bằng ta. Ta vì đại chúng nói pháp cam lồ thanh tịnh. Pháp ấy dạy có một mùi là: Giải thoát và Niết Bàn. Ta thường vì đại chúng mà làm nhân duyên và dùng một thứ tiếng diễn nói nghĩa ấy. Ta xem tất cả chúng sanh thảy đều bình dẳng không có tâm bỉ thử, thương ghét, cũng không tham trước, không chướng ngại, hằng vì tất cả mà nói đạo pháp bình đẳng và cũng không phân biệt là một người hay nhiều người, mà thường nói chánh pháp, ngoài ra không việc gì khác. Dù trong lúc đi, đứng, nằm ngồi cũng không nhàm bỏ, đối với những kẻ sang, hèn, trên, dưới, trì giới phá giới, có lễ độ hay không có lễ độ, chánh kiến hay tà kiến, căn cơ lanh lợi hay ngu độn. Ta bình đẳng rưới pháp vũ vẫn không mệt mỏi. Tất cả chúng sanh đã được nghe pháp ta, nên cố gắng tu trì thì đều được tiến thủ ngôi cao.
-- o0o --