Nhớ Mẹ
Nhất Quán
--o0o--
  
Mẹ đã đi rồi con biết sao!
Bóng hình của mẹ những năm nào
Thân thương, trìu mến, ôi ngọt quá
Ðời nói như đường, nhưng ngọt hơn.
                        
Mẹ hởi bây giờ mẹ ở đâu?
Ðêm nay trăng khuyết rụng xuống cầu
Trong tâm con thấy chua xót quá
Mẹ biết là con nhớ mẹ không?
 
Mẹ hởi, mẹ ơi!
Bây giờ mẹ ở đâu?
Thiên Cung Ðao Lợi, hay Cực Lạc?
Ðâu Xuất Ðà Thiên, hay Ðông Phương?
 
Con đã biết rồi mẹ ở đâu!
Trong tâm con cũng hết đau sầu
Nhưng con, con muốn nơi trần thế
Mẹ vẫn mãi là mẹ của con.
-- o0o --