Thơ Phật Ðản
Liên Hữu
--o0o--
Mùa hoa nở lại về
Phật từ trên Ðâu Suất
Ðản Sanh ở nơi nầy.
Một lòng người con Phật
Ngàn năm không đổi thay.
Chín tầng trời cũng thế.
Trăm năm trong cõi người
Chín sanh loại vui tươi
Mươi sử không sai khiến
Chín phẩm liên hoa tiền.
Thân người nay đã được
Tặng phẩm của đất trời
Trần gian vui muôn thuở
Mỹ miều thế thì thôi
Dung nhan nay đã thấy
Ký sự vẫn muôn đời.
-- o0o --