Ðường Về Tung Sơn
Nhất Quán
--o0o--
 
Lác đác tuyết rơi trắng một màu
Mây trời phiêu bạt hướng về đâu
Linh Sơn Thiền Tự trong tỉnh giác
Có khách thiền tăng đến nguyện cầu
 
Rồi lại tuyết rơi trắng một màu
Trời trong mây trắng hướng về đâu
Linh Sơn Thiền Tự trong tỉnh giác
Có khách thập phương đến nguyện cầu
 
Có kẻ tìm cầu đạo Thích Ca
Vượt qua muôn dặm, vượt quan hà
Ðể tìm chân lý cho nhân loại
Mong ước mai nầy dệt gấm hoa
 
Và rồi thuở đó Tổ Ðạt Ma
Chín năm diện bích ngắm trăng tà
Tuyết rơi trên đỉnh Tung Sơn đó
Một Huệ Khả cầu đạo Thích Ca
 
Và truyện lưu truyền ở cửa không
Cánh tay đứt xuống tuyết điểm hồng
Người cầu an tịnh tâm an tịnh
Khai lộ chân truyền giáo thiền tôn
 
Không biết rồi đây có ai không
Băng rừng đạp tuyết núi chập chùng
Ði tìm cái đạo như Nhị Tổ
Ðã có người chưa có ai không?
 
Thấy cảnh nhớ về Tổ xa xưa
Tâm từ tế độ mấy cho vừa
Người nay xin đốt hương lòng sáng
Dâng cúng mười phương sớm chiều trưa.
-- o0o --