Bạn Tôi
Trúc Sinh
--o0o--
 
Bạn tôi nay đã xuất gia                                     
Vững lòng bền chí trên đà tiến thân                               
Tịnh tâm tu tập chuyên cần                               
Theo lời chỉ bảo ân cần bổn sư
 
Tập ăn, tập nói, suy tư                                     
Tập gói, tập mở cũng như hạnh từ:                               
Từ Bi, Hỉ Xã làm đầu                                       
Dầu cho mọi việc cưỡng cầu cũng cam
                       
Ðôi khi có tiếng gần xa                                     
Tâm thì buồn bã nhưng mà không than             
Mặc dầu lệ ứa tuôn tràn                                               
Cũng đành nuốt hết, tâm can ưu phiền.
                                   
Ở đời ai cũng thích hiền                                    
Nhưng đâu có phải không phiền lụy ta                          
Dầu hiền, dầu tốt không tha                              
Nhìn qua nhìn lại ai mà không ganh.
                                   
Tốt thì dòm ngó cạnh tranh                               
Lỡ mà sai sót, nói hành không tha                                 
Dở có một, nói bằng ba                       
Nói qua nói lại đồn xa ra ngoài.
                                               
Thật khó cho việc người đời                             
Tốt mười xấu một cũng rồi xấu luôn                              
Phải ráng nhẫn nhục tinh chuyên                       
Vượt qua mọi việc tâm tình an vui.
                                   
Nhân duyên thuần thục chín muồi                                 
Niết Bàn chờ bạn hưởng vui cõi trời                             
Bao nhiêu phiền não trên đời                            
Thảy đều vứt bỏ lại đời trọc ô                                      
 
Khi nào tôi được như Cô                                             
Tôi nguyền học hỏi hạnh từ xuất gia
                                                                                             
Trúc Sinh, tháng 4 năm 2000
-- o0o --