Quán Chiếu
Tuệ Hải
06/2004
--o0o--
 
Tịch Chiếu vốn không hai
Chơn Chiếu không trong ngoài
Thật Chiếu không hình tướng
Thường Chiếu không đổi thay.
 
Huệ Chiếu tính linh diệu
Ngọc Chiếu thật sáng ngời
Phổ Chiếu khắp mọi nơi
Viên chiếu tính tròn đầy.
 
Hiện Chiếu ngay trước mắt
Linh Chiếu trong tĩnh mặc
Quang Chiếu hằng rực rỡ
Tục Chiếu vốn không lời.
 
Chánh Chiếu tức không chiếu
Cảnh Chiếu một chữ Như.
 
-- o0o --