Nhớ Mẹ
Diệu Hạnh
--o0o--
 
Mẹ ơi mẹ nhớ con không
Con thương nhớ mẹ buồn trông mỗi chiều
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Con ngồi tâm tịnh chấp tay nguyện cầu
 
Cầu sao pháp Phật nhiệm mầu
Thấm nhuần muôn loại, ăn sâu sự tình
Cứu đời hết loạn đao binh
Ðể nhân loại khỏi chiến chinh hận thù
 
Thâm thâm vi diệu đường tu
Nhân lọai thấu rõ hận thù, yêu thương
Thế gian lắm cảnh đoạn trường
Trầm luân, khổ ải, tang thương vô cùng.
 
Hào quang pháp Phật bao dung
Cứu muôn loài khổ ngồi chung đạo tràng
Nhất tâm tinh tiến ngày càng
Thấy vi diệu pháp, Phật quang vô bờ.
 
Hôm nay con viết bài thơ
Giỗ mẹ thứ sáu kính nhờ ơn trên
Nguyện cầu Tam Bảo chúng minh
Luôn gia hộ mẹ sống trên tầng trời
 
Mẹ tu đã chuyển nghiệp rồi
Kiếp nào con mẹ mình thời gặp nhau
Phước báu con mãi nguyện cầu
Ðể tâm tu Phật sống lâu an hòa
 
Nguyện cầu khắp nẻo gần xa
Người người tu tập, Pháp Hoa nhiệm mầu
Chánh pháp được chuyển tới đâu
Chúng sanh hết khổ, sống trong an nhàn
 
Ta Bà Tịnh Ðộ Niết Bàn
Hương sen ngào ngạt ngập tràn yêu thương.
                                    Ðêm giỗ mẹ lần thứ sáu
                                    Sept 21-2000
-- o0o --